SALUS PUBLICA

Fundacja Salus Publica (z łac. zdrowie publiczne) powstała w 2009 r. z inicjatywy Grażyny i Michała Jasieńskich i jest jedną z nielicznych w Polsce organizacji pozarządowych finansujących prowadzenie badań naukowych.

Grażyna Jasieńska - od 2009 roku prezes fundacji Salus Publica, uzyskała tytuł magistra biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz tytuły magistra i doktora antropologii biologicznej na Uniwersytecie Harvarda w USA. Obecnie kieruje Zakładem Zdrowia Środowiskowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się czynnikami wpływającymi na płodność, zależnościami pomiędzy płodnością a tempem starzenia się i ewolucyjnym podejściem do zdrowia. Jest autorką książki o zdrowiu kobiet „The Fragile Wisdom: An Evolutionary View on Women’s Biology and Health” wydanej przez Harvard University Press (2013). Jest członkiem zespołów redakcyjnych zagranicznych pimd dotyczących biologii człowieka i medycyny ewolucyjnej, ekspertem Komisji Europejskiej oraz Senior Research Scientist na Uniwersytecie Yale. Była stypendystką Radcliffe Institute for Advanced Study na Uniwersytecie Harvarda i Research Council of Norway.Magdalena Klimek - koordynator prac Fundacji Salus Publica oraz projektu „Afast! Powiedz to”. Doktorantka w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, specjalista Zdrowia Publicznego. Uczestniczka licznych krajowych oraz międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, również w zakresie ich organizacji oraz zarządzania pracami zespołu. W pracy naukowej bada zagadnienia wczesnopłodowego pochodzenia cech wieku dorosłego związanych ze zdrowiem i reprodukcją. Od lat działa społecznie, stąd idee projektu „Afast! Powiedz to” są jej bliskie. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.magdalenaklimek.com.
Michał Jasieński – absolwent UJ i Harvard University (PhD). Od 2005 roku profesor nadzwyczajny w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia. W latach 2007-09 dziekan wydziału w WSB-NLU. W latach 2010-12 oraz 2012-14 był koordynatorem projektów w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym 7 Programu Ramowego UE nt. innowacji i modeli biznesowych w firmach branży kreatywnej. Pełni funkcję Associate Editor (Innovation area) kwartalnika Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz jest członkiem Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych i w światowej klasy pimdach naukowych (Nature, PNAS USA, Scientometrics, Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu “Kyoto-Kraków Foundation” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Zuzanna Miodońska – absolwentka Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz na Wydziale Inżynierii Biomedycznej (specjalizacja: Informatyka w Medycynie). W latach 2012-2014 prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej. Jeszcze podczas studiów, w latach 2010 – 2013, zaangażowana w realizację przemysłowych projektów informatyczno-elektronicznych. Współautorka kilku publikacji naukowych, od kilku lat szczególnie zainteresowana tematyką komputerowego wspomagania terapii logopedycznej. Zaangażowanie się w tę dziedzinę poskutkowało m.in. zespołową wygraną w konkursie „Mój pomysł na biznes” w 2013 r. (nagroda za projekt systemu komputerowego wspomagającego terapię afazji) oraz wygłoszeniem prelekcji dotyczącej systemów wykrywania błędów i wad wymowy na 4. Międzynarodowej Konferencji „Information Technologies in Biomedicine” w 2014r. Obecnie doktorantka w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna oraz asystent naukowo-dydaktyczny na Politechnice Śląskiej.


Michał Kręcichwost – absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz na Wydziale Inżynierii Biomedycznej (specjalizacja: Informatyka w Medycynie). W latach 2010-2012 prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej. Jeszcze podczas studiów, w latach 2010 – 2013, zaangażowany w realizację przemysłowych projektów informatyczno-elektronicznych. Współautor kilku publikacji naukowych, od kilku lat szczególnie zainteresowany tematyką komputerowego wspomagania terapii logopedycznej. Zaangażowanie się w tę dziedzinę poskutkowało m.in. zespołową wygraną w konkursie „Mój pomysł na biznes” w 2013 r. (nagroda za projekt systemu komputerowego wspomagającego terapię afazji). Obecnie doktorant w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna oraz asystent naukowo-dydaktyczny na Politechnice Śląskiej.Dawid Macura – absolwent studiów inżynierskich na wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia. Programista od 2013 roku współpracujący z firmą KSK Develompents w zakresie tworzenia oprogramowania sieciowego systemu detekcji pojazdów i pieszych. Od 2014 roku prezes Studenckiego Koła Naukowego BioSOFT.


Krzysztof Mrozowski – absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Komputerowe Systemy Sterowania. Od 2012 roku współpracujący z firmą KSK Developments jako programista zarówno aplikacji desktopowych jak i systemów wbudowanych. Doświadczenie zawodowe pozwoliło na zespołową wygraną w konkursie "Mój pomysł na biznes" w 2013 roku (nagroda za projekt systemu komputerowego wspomagającego terapię afazji).

Małgorzata Szalińska-Otorowska – doktor nauk humanistycznych, pedagog-logopeda. Nauczyciel w Gliwickiej Wyższej Szkoła Przedsiębiorczości na studiach podyplomowych na kierunku Logopedia. Promotor i recenzent prac dyplomowych, prowadzi własne badania nad afazją. W 2003 roku założyła klub wolontariuszy pracujący z dorosłymi afatykami - Sekcję "Afazja" Gliwickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Autorka artykułów na temat afazji oraz pomocy terapeutycznych do rehabilitacji chorych z afazją. Aktywny uczestnik konferencji logopedycznych Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, laureatka nagrody Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia Silesiaca” 2009. Od 1991 prowadzi własną praktykę logopedyczną.
Magdalena Borowska – Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Filologia polska z logopedią oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z różnymi zaburzeniami mowy. W swojej pracy zawodowej szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi afazji oraz czynnościami fizjologicznymi związanymi z aparatem mowy.
Bożena Georgieva – Absolwentka kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Podyplomowego Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od ponad siedmiu lat zajmuje się diagnozą i terapią mowy dzieci, a także osób dorosłych, pracując w instytucjach oświatowych oraz medycznych. Bierze czynny udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu neurologopedii.
TECHNOPARK GLIWICE

Park Naukowo - Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jacek Kotra – absolwent Politechniki Śląskiej oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie, dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu. Obecnie - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., konsultant, trener i coach w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii oraz zakładania i rozwoju działalności biznesowych. Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice. W toku realizowanych aktywności przeanalizował ponad 500 pomysłów biznesowych, a także brał udział w inkubacji ponad 20 przedsięwzięć. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie doradczo-finansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych”. Autor licznych publikacji na temat roli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorczości akademickiej. Dodatkowo Członek Śląskiej Rady Innowacji, a także Członek Komitetu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej - Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii oraz zespołu aktualizującego RIS woj. Śląskiego.

Magdalena Zwierzyńska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Ochrona Środowiska oraz Politechniki Śląskiej na kierunkach: Broker Technologii oraz Zamówienia Publiczne. Obecnie Specjalistka ds. organizacji szkoleń w Parku Naukowo- Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o., od ponad 6 lat zajmująca się koordynacją oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz ministerialnych, realizowanych przez Technopark Gliwice oraz w partnerstwie z Politechniką Śląską, a także Inqbatorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 roku trener szkoleń z zakresu: autoprezentacji, kreowania własnego wizerunku oraz budowania zespołu. Od 2012 roku koordynator Inkubatora Kreatywnych działającego w ramach Technoparku Gliwice. Obecnie specjalista ds. realizacji projektu „Fundusz stypendialno – stażowy na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie”.Katarzyna Kuboś – absolwentka studiów wyższych na kierunku "Matematyka" Politechniki Śląskiej, oraz podyplomowych "Manager Innowacji". Trener w zakresie Przedsiębiorczości Akademickiej, Instytucje wsparcia innowacyjnego biznesu, jak również z zakresu technik kreatywnego myślenia. Ekspert ds. tworzenia modeli biznesowych w ramach Centrum kompetencyjnego rozwoju modeli biznesowych, utworzonego przez Technopark Gliwice. Od 2010 roku Specjalistka ds. przedsiębiorczości akademickiej w Parku Naukowo- Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. Z o. o. Obecnie w biurze Projektu pełni funkcję kierownika projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”. Dodatkowo na przełomie ostatnich 6 lat czynnie brała udział w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz MNiSW i NCBiR.
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - COLLEGIUM MEDICUM

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie - prestiżowa jednostka naukowa, zwycięzca rankingu Perspektywy 2015 na najlepszą uczelnię medyczną w Polsce.

Andrzej Galbarczyk – absolwent Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. W roku 2013 uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu. Od roku 2002 uczestniczył w realizacji licznych krajowych i zagranicznych projektów. Bada czynniki wpływające na reprodukcję i konsekwencje wynikające z posiadania dzieci. Koordynował liczne projekty badające zależności pomiędzy zdrowiem a rozwojem człowieka.<

Anna Rychlak - ukończyła polonistykę na  Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia logopedyczne na  Uniwersytecie Pedagogicznym w  Krakowie. Od  2009 roku pracuje jako logopeda w  Oddziale Klinicznym Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie. W  praktyce logopedycznej na  co  dzień zajmuje się diagnozą i  terapią afazji, dyzartrii, dysfagii oraz innych zaburzeń funkcji poznawczych u  pacjentów cierpiących na schorzenia neurologiczne.

Andrzej A. Kononowicz - absolwent kierunku Informatyka Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie i  Politechniki w  Clausthal (Niemcy). W  roku 2011 uzyskał stopień doktora w  dyscyplinie Biocybernetyka i  Inżynieria Biomedyczna. Od  roku 2005 pracownik Zakładu Bioinformatyki i  Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego, obecnie na  stanowisku adiunkta. W  latach 2013-15 odbył staż naukowy „PostDoc” w  Instytucie Karolinska w  Sztokholmie. Uczestnik kilku projektów europejskich dotyczących informatyki oraz edukacji medycznej, w  tym projektów eViP i  Heartfaid. Autor wielu publikacji w  dziedzinie komputerowego wspomagania nauczania w  medycynie, ze  szczególnym uwzględnieniem badań nad wirtualnymi pacjentami oraz ścieżkami klinicznymi.

Michał Zabdyr-Jamróz - specjalista w  zakresie polityk zdrowotnych i  zdrowia publicznego, politolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w  Instytucie Zdrowia Publicznego CM  UJ  i  doktorant w  Instytucie Nauk Politycznych i  Stosunków Międzynarodowych UJ . Uczestnik wielu projektów z  zakresu polityk zdrowotnych i  analiz instytucjonalnych w  zdrowiu publicznym. Stały współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i  Polityk Zdrowotnych. Zajmuje się problematyką uczestnictwa obywatelskiego w  zdrowiu publicznym, filozoficzno-etycznymi podstawami systemów zdrowotnych i  początkami praw pacjenta w  Zjednoczonym Królestwie. Aktualnie koncentruje się na  perspektywach zastosowania w Polsce deliberatywnych metod tworzenia polityk zdrowotnych – metod, które uwzględnią głos osób wykluczonych i  lepiej będą przeciwdziałać nierównościom zdrowotnym. Publikował w  m.in. czasopimdach: Health Policy, Diametros i  Politeja. Aktywny w  licznych inicjatywach pozarządowych, wydał szereg artykułów popularyzujących zagadnienia zdrowia publicznego.